INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

ZAKENPARTNERS

op grond van art. 13 van EU-verordening 2016/679 van 27/04/2016

Overeenkomstig artikel 13 van de EU-verordening 2016/679 van 27/04/2016, hierna te noemen: RGPD (Algemeen Reglement voor de bescherming van persoonsgegevens), ALESSANDRO FOTO'S, met maatschappelijke zetel te Strada Regionale 71, n.77 / A, 52044 Cortona AR – Fraz.Terontola (in de buurt van ICM-distributeur),
als eigenaar van de verwerking van persoonsgegevens informeert zij u over het volgende:

 

Eigenaar en beheerder van de behandeling

 

De gegevensbeheerder is: ALESSANDRO FOTO'S, met maatschappelijke zetel te Via Como 13, station Montepulciano (Si), 53045

De persoon die verantwoordelijk is voor de behandeling is ALESSANDRO QUADRI.

Functionaris Gegevensbescherming (RDP / DPO)

 

De functionaris voor gegevensbescherming is ALESSANDRO QUADRI en kan worden gecontacteerd op het e-mailadres INFO@maledettitoscani.com of op het telefoonnummer +39 0575 138 1719 of door te schrijven naar "ALESSANDRO QUADRI, functionaris voor gegevensbescherming" op:

Maledetti toscani
Gewestweg 71, nr. 77 / A,
52044 Cortona AR – Fraz.Terontola (in de buurt van ICM-distributeur)

 

Doelstellingen van de behandeling

De door u verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend voor de volgende doeleinden verwerkt:

 1. Bepaling en uitvoering van het contract en alle daarmee samenhangende werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, facturatie, kredietbescherming, administratieve, beheers-, organisatorische en functionele diensten voor de uitvoering van het contract;
 2. Vervulling van de verplichtingen die zijn vastgelegd door wet-, regelgeving, toepasselijke wetgeving en andere bepalingen die zijn uitgevaardigd door autoriteiten die door de wet zijn belegd en door toezichthoudende en controleorganen.

Voor de verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden is uw uitdrukkelijke toestemming niet vereist (Artikel 6 letter b) en e) van de RGPD).

 1. het uitvoeren van marketing- en promotionele activiteiten voor de producten en diensten van de Verwerkingsverantwoordelijke, commerciële communicatie, zowel met geautomatiseerde middelen zonder tussenkomst van de operator (bijv. sms, fax, mms, e-mail, enz.) als traditioneel (per telefoon, post).
 2. voorbereiding van studies en marktonderzoek.

Voor de verwerking van persoonsgegevens voor de bovengenoemde doeleinden is uw uitdrukkelijke toestemming vereist (artikel 7 van de RGPD). Deze toestemming betreft zowel de geautomatiseerde communicatiemethoden als de traditionele hierboven beschreven. U heeft altijd het recht om zich gemakkelijk en gratis verzetten, geheel of gedeeltelijk aan de verwerking van uw gegevens voor deze doeleinden, bijvoorbeeld het uitsluiten van de geautomatiseerde contactmethoden en het uiten van uw wens om commerciële en promotionele communicatie uitsluitend via traditionele contactmethoden te ontvangen.

Verplicht of facultatief karakter van het verstrekken van gegevens en gevolgen van een weigering om persoonsgegevens te verstrekken

De gevraagde gegevens voor de in de letters a) en b) hierboven genoemde doeleinden moeten worden verstrekt voor het nakomen van wettelijke verplichtingen en/of voor het aangaan en uitvoeren van de contractuele relatie en het verlenen van de gevraagde diensten. Daarom zou uw weigering, zelfs gedeeltelijk, om dergelijke gegevens te verstrekken, inhouden: de onmogelijkheid voor de Leverancier om de relatie zelf tot stand te brengen en te beheren en om de gevraagde dienst te verlenen.

Het verstrekken van persoonlijke gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in de letters c) en d) hierboven is optioneel, daarom zou uw weigering om dergelijke gegevens te verstrekken het onmogelijk maken om de daarin beschreven activiteiten uit te voeren.

Methoden voor gegevensverwerking

De verwerking van persoonsgegevens gebeurt door middel van de handelingen vermeld in art. 4 zn. 2) RGPD, voor de bovengenoemde doeleinden, zowel op papier als geautomatiseerde ondersteuning, door middel van elektronische of geautomatiseerde hulpmiddelen, in overeenstemming met de huidige wetgeving, in het bijzonder met betrekking tot vertrouwelijkheid en veiligheid en in overeenstemming met de beginselen van correctheid, rechtmatigheid en transparantie en bescherming van de rechten van de Klant.

De verwerking wordt rechtstreeks uitgevoerd door de organisatie van de eigenaar, door zijn managers en/of agenten.

Communicatie en verspreiding

Uw persoonsgegevens kunnen, binnen de grenzen die strikt relevant zijn voor de hierboven vermelde verplichtingen, taken en doeleinden en in overeenstemming met de huidige wetgeving ter zake, worden meegedeeld aan de volgende categorieën van onderwerpen:

 1. personen aan wie dergelijke communicatie moet worden gedaan om te voldoen aan of de nakoming te eisen van specifieke verplichtingen die zijn vastgelegd in wetten, voorschriften en / of gemeenschapswetgeving;
 2. vennootschappen die tot de groep van de houder behoren of moedermaatschappijen, dochterondernemingen of geassocieerde ondernemingen overeenkomstig art. 2359 van het Italiaanse Burgerlijk Wetboek, die optreden als gegevensverwerkers of voor administratieve en boekhoudkundige doeleinden (doeleinden die verband houden met de uitvoering van interne organisatorische, administratieve, financiële en boekhoudkundige activiteiten, in het bijzonder functioneel voor de nakoming van contractuele en precontractuele verplichtingen) ;
 3. externe natuurlijke en/of rechtspersonen die diensten verlenen die instrumenteel zijn voor de activiteiten van de verantwoordelijke voor de verwerking voor de doeleinden waarnaar wordt verwezen in punt 1 hierboven (bijv. callcenters, leveranciers, consultants, bedrijven, organisaties, professionele firma's). Deze onderwerpen zullen optreden als gegevensverwerkers. Persoonlijke gegevens zullen op geen enkele manier worden verspreid. Bewaartermijn van persoonsgegevens Persoonlijke gegevens worden bewaard voor de volledige duur die is vastgelegd in het contract dat is overeengekomen met de gegevensbeheerder, waarin werd geconcludeerd dat de gegevens zullen worden bewaard om te voldoen aan de wettelijke voorwaarden voor het bewaren van administratieve documenten, waarna ze zullen worden verwijderd. GegevensoverdrachtPersoonlijke gegevens worden opgeslagen op servers die zich binnen de Europese Unie bevinden. In ieder geval is het duidelijk dat de gegevensbeheerder, indien nodig, het recht heeft om de servers zelfs buiten de EU te verplaatsen. In dit geval zorgt de Verwerkingsverantwoordelijke er voortaan voor dat de doorgifte van gegevens buiten de EU zal plaatsvinden in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke bepalingen, onder voorbehoud van de bepaling van de modelcontractbepalingen voorzien door de Europese Commissie.. Rechten van de belanghebbende In uw hoedanigheid als belanghebbende heeft u de rechten genoemd in art. 15 AVG en juist de rechten van:
  1. bevestiging krijgen van het al dan niet bestaan ​​van persoonlijke gegevens over u, zelfs als deze nog niet zijn geregistreerd, en hun communicatie in een begrijpelijke vorm;
  2. het verkrijgen van de indicatie: a) van de herkomst van de persoonsgegevens; b) de doeleinden en methoden van de verwerking; c) van de toegepaste logica bij een behandeling uitgevoerd met behulp van elektronische instrumenten; d) de identiteit van de eigenaar, beheerder en de krachtens art. 5, lid 2 van de privacycode en art. 3, lid 1, AVG; e) de onderdanen of categorieën van onderdanen aan wie de persoonsgegevens kunnen worden verstrekt of die er kennis van kunnen nemen als aangestelde vertegenwoordiger in de staat, managers of agenten;
  3. verkrijgen: a) actualisering, rectificatie of, indien geïnteresseerd, integratie van gegevens; b) het annuleren, omzetten in geanonimiseerde vorm of blokkeren van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, met inbegrip van gegevens die niet hoeven te worden bewaard voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens zijn verwerkt; c) het attest dat de verrichtingen bedoeld in de letters a) en b) ter kennis zijn gebracht, ook wat hun inhoud betreft, van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld, behalve in het geval waarin deze uitvoering onmogelijk blijkt te zijn o het gebruik van middelen inhoudt die kennelijk onevenredig zijn aan het beschermde recht;
  4. bezwaar maken, geheel of gedeeltelijk: a) om legitieme redenen tegen de verwerking van persoonlijke gegevens over u, zelfs als deze relevant zijn voor het doel van de verzameling; b) op de verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op het verzenden van reclame- of direct-salesmateriaal of voor het uitvoeren van marktonderzoek of commerciële communicatie, door het gebruik van geautomatiseerde oproepsystemen zonder tussenkomst van een operator per e-mail en/of via traditionele marketingmethoden per telefoon en/of papieren post. Opgemerkt moet worden dat het recht van verzet van de belanghebbende, uiteengezet in punt b) hierboven, voor direct marketingdoeleinden via geautomatiseerde methoden zich uitstrekt tot traditionele, en dat in ieder geval de mogelijkheid voor de belanghebbende partij blijft om het recht van oppositie ook slechts gedeeltelijk. Daarom kan de belanghebbende beslissen om alleen communicatie te ontvangen met behulp van traditionele methoden of alleen geautomatiseerde communicatie of geen van beide soorten communicatie. Indien van toepassing heeft zij ook de rechten bedoeld in de artikelen. 16-21 RGPD (Recht op rectificatie, recht om te worden vergeten, recht op beperking van de behandeling, recht op gegevensoverdraagbaarheid, recht op verzet), evenals het recht van klacht bij de Garantautoriteit

  Om de rechten bedoeld in art. 15 van de RGPD of voor vragen of informatie over de verwerking van uw gegevens en de getroffen beveiligingsmaatregelen, kunt u het verzoek in ieder geval doorsturen naar ons bedrijf op het volgende adres:

  Ter attentie van ALESSANDRO FOTO'S

  indirizzo:

  Maledetti toscani
  Gewestweg 71, nr. 77 / A,
  52044 Cortona AR – Fraz.Terontola (in de buurt van ICM-distributeur)

  Telefoon: +39 0575 1653480

  E-mail: INFO@maledettitoscani.com